خداحافظ

برای رویا که شما در حال خداحافظی، پیش بینی درد، از دست دادن و مرگ احتمالی و یا سلامت بد از کسی نزدیک است. همچنین می توان آن را به عنوان پیش بینی اخبار ناخوشایند از دوستان دور دیده می شود. به خواب است که شما در حال خداحافظی با شما عاشق نشان می دهد بی اهمیتی از معشوق خود را در جهت خود را.