شلوار کاپری

رویا با شلوار کاپری نماد نظم و انضباط و یا تصمیم گیری است که حساس به تحقق چقدر متفاوت است آن را در تمام زمان است. شلوار کاپری همچنین می تواند نمایندگی از شور و شوق خود را برای مایل به سعی چیزهای جدید در تمام زمان. مثال: مردی رویای دیدن مادربزرگش را داشت که شلوار کاپری پوشیده بود. در زندگی واقعی، او در حال تنظیم به تازگی طلاق گرفته است.