خداحافظ، خداحافظ، می بینمت!

هنگامی که شما در خواب گفتن ادیوس خوشحال به کسی، سپس آن را نماد زمان شاد، احزاب سرگرم کننده، مهمانان غیر منتظره، شما خیلی زود داشته باشد. هنگامی که شما خداحافظی غم انگیز با کسی را می بینید، این نشانه ای از زندگی سخت در پیش است. همچنین می تواند به معنای از دست دادن کسی که شما را دوست دارم، و چقدر دردناک و ناراضی خواهد بود.