علاوه بر این

رویا در مورد حل یک مشکل علاوه بر نماد یک وضعیت دشوار و یا مشکل است که با هدف ادغام دو جنبه از زندگی شما.