تحسین

رویای در مورد تحسین کسی نماد تمایل به مهارت های ایده آل خاص و یا ویژگی در خودتان.