تحسین

اگر شما رویای کسی تحسین, این نشانه ای است که شما باید به ویژگی های با شکوه فرد تحسین شده است و آن را به خودتان ترکیب. اگر می بینید که شما در حال تحسین, این نشانه ای است که شما نیاز به پذیرش از مردم اطراف شما. به خاطر داشته باشید که این می تواند نشانه ای از شما با تکیه بر خودتان بیش از حد و بیش از حد مغرور بودن، مطمئن شوید که شما دیگر اعتماد به نفس نیست. این رویا همچنین می تواند نماد چگونه خودخواه و نادان شما هستند.