تکان دادن

خواب است که شما فوق العاده می تواند به عنوان تجدید و تولد دوباره تفسیر. لرزیدن در رویا نیز نمادی از روال قدیمی و سنت بازیگری او است. همچنین راه های قدیمی تفکر را نشان می دهد. همه این ویژگی ها از زندگی شما گرفته شده است. در غیر این صورت ، رویا نشان می دهد که شما در حال رفتن به خلاص شدن از شر این عادات قدیمی است. اگر نه، به آینده بهتر بدون گذشته قدیمی فکر کنید. شاید نیاز به شما برای خلاص شدن از شر گذشته برای استقبال در آینده وجود دارد. از سوی دیگر، ممکن است یک توضیح کاملا متفاوت وجود داشته باشد. رویای تکان دادن ناخواسته، معمولا ً در نتیجه اضطراب، برانگیختگی یا شکنندگی می تواند نشانه ای از یک احساس ناخوشایند ناشی از این باور باشد که کسی یا چیزی خطرناک است. مي ترسي؟ حالا مي ترسي؟ شاید به همین دلیل است که ناخودآگاه خود را به شما ارسال رویا در مورد تکان دادن. شاید به خاطر ترس در زندگی واقعی تکان می خوردی.