DNA, deoxyribonucleic acid (DNA)

رویاپردازی در مورد دی ان ای معنای مبهمی دارد. رویای DNA نشان دهنده ماهیت علمی آن است. متناوبا, آن را نشان می دهد برای محاسبه همه چیز بسیار پدانتیک. چنین فردی بودن یک مزیت بزرگ است. اگر شما مهارت های علمی ندارد و شما پدانتیک نیست، پس شما نیاز به آن ویژگی. رویا نشان می دهد که شما نیاز به تمرکز توجه خود را و فکر می کنم در مورد چیزهایی که بسیاری. شما نیاز به دقت طرح همه چیز به منظور پیشبرد در زندگی. شاید شما نیاز به یادگیری از موقعیت های منفی شما در زندگی خود را تجربه کرده اند. رویا همچنین می تواند حروف اول برخی از مردم و یا چیز دیگری را نشان می دهد. حروف اول D، N و A. شما باید در نظر بگیرید که چه کسی و یا چه چیزی در زندگی خود را تا به این حروف اول.