نوجوان

رویا در مورد یک نوجوان نماد جنبه ای از خود است که غیر منطقی و یا توسعه نیافته است. همچنین می تواند نمایندگی از شور و شوق ساده است. متناوبا, یک نوجوان ممکن است احساس بالایی از مسئولیت و یا هوشیاری است که یک احساس منعکس.