نوجوان

رویا در مورد یک نوجوان نماد جنبه ای از خود است که مبارزه برای استقلال و استقلال است. دانستن آن قدرت بدون داشتن آن را به طور کامل است. به طور کامل در برخی از منطقه از زندگی خود را بالغ نیست. مثبت, یک نوجوان ممکن است باز بودن ذهن و یا شورش منعکس. به روی هر چیزی باز باشید. جرات داشته باش که فرصت داشته باشي به طور منفی، یک نوجوان نماد خودخواهی، حسادت یا تفکر ساده لوحانه است که جایگزین عقل سلیم می شود. نه به طور کامل، درک آنچه شما در برابر. ایده های کوچک و یا تعامل اجتماعی. جنبه ای از خود است که هنوز هم نیاز به توسعه به منظور انجام یک هدف و یا رسیدن به تحقق.