ژاکت

رویا با ژاکت نماد درجه فوق العاده یا جذاب از پذیرش. شما یا شخص دیگری که فکر می کند فوق العاده است، هرگز باور کنید که هیچ چیز اشتباه است. همچنین می تواند نماد یک فرد فوق العاده و یا جذاب است که حمایت و یا پذیرش از شما در حالی که امتناع از به رسمیت شناختن مشکلات شما ممکن است داشته باشد. منفی, ژاکت نماد پذیرش کامل از یک مسئله است که شما رد به سوال. -و نه می تواند آن را نماد یک فرد فوق العاده و یا وضعیت است که هرگز سوال و یا انتقاد با وجود نقص های آن. مثال: مردی رویای دیدن یک دوست در لباس شب را داشت. در زندگی واقعی، او در حال پنهان کردن حقایق در مورد خود را از یک دوست و او باور همه چیز او را به او گفت. ژاکت منعکس شده است که چگونه فوق العاده به نظر می رسید آن را به پذیرش مطلق خود را از آن، با وجود مشکلات آن.