ژاکت

رویای عرق او می بیند و یا می پوشند، نشان می دهد پیوند قوی شما با خانواده خود و بستگان دیگر. رویا همچنین می تواند به این معنی است که شما به دنبال محبت. بنابراین اگر شما بافندگی عرق، آن را نشان می دهد تخیل خود را. در جنبه منفی رویا، آن را نشان می دهد عدم مقاومت.