نوجوان

اگر شما فراتر از نوجوانی خود را و شما رویای که شما یک نوجوان و سپس شما ممکن است نشان می دهد که شما نابالغ عمل کرده اند. یکی از جنبه های خود را هنوز هم ممکن است نیاز به برخی از توسعه برای رسیدن به یک هدف و یا دستاورد. متناوبا, شما ممکن است برای استقلال و استقلال خود را مبارزه.