به تصویب رسید

رویای در مورد اتخاذ یک کودک نماد گرفتن در چیزی جدید و متفاوت است. همچنین می تواند نمایندگی از یک جنبه دور انداخته شده و یا ناخواسته از زندگی خود را در حال واردات است.