عبادت

در رویا که شما عاشق یک چیز یا یک فرد، که علامت شما قرار داده تلاش بیش از حد و یا توجه به آن شی. از سوی دیگر این می تواند نشان دهد که شما صادقانه و آماده برای پذیرش چیزهای جدید و جالب است.