به تصویب رسید

هنگامی که شما رویای اتخاذ یک کودک, این نماد چالش های جدید شما خواهد شد. این ممکن است فعالیت های جدید و یا کار خواهد داشت. اگر شما خود را به عنوان یک فرزند خوانده می بینید، به این معنی است که شما از دست رفته یک کودک در زندگی خود را.