کنده

رویای در مورد کنف نماد یک فرد، وضعیت و یا رفتار است که باید به عنوان قابل احترام شناخته شده است. صداقت دشوار، اعتدال یا تعهدی که هیچ کس نمی تواند آن را زیر سوال برد. یک لحظه بسیار شجاعانه از صداقت کامل. منفی, کنف می تواند یک لحظه خطرناک از صداقت کل منعکس. گفتن حقیقت و یا مسئول بودن زمانی که شما احساس خطر و یا آن را می تواند در نهایت فاجعه برای شما. اعتدال و یا گرفتن زمین میانی زمانی که آن را بسیار ناراحت کننده است. احساس احمقانه ای برای گفتن حقیقت.