کنل

خواب است که شما در کنل به عنوان نشانه ای از اخراج تفسیر شده است. آیا شما از هر وضعیت و یا رابطه ای در زندگی بیداری خود را قفل شده است؟ کنل در رویا نیز می تواند به معنای نمادین نامطلوب و ناخواسته بودن داشته باشد. احساس میکنی دوستت داره؟