کمپوست

رویای در مورد کمپوست نماد کانال یا تبدیل ایده های منسوخ شده و یا تجربه های گذشته را به یک تجربه یادگیری است. نمی خواهم به ترک یک تجربه بد و یا شکست به هدر رفتن. رویای در مورد استفاده از خاک بارور نماد یک آغاز جدید در زندگی خود را بر اساس تجارب یادگیری از شکست های خود و یا گذشته.