کمپوست

رویای در مورد و یا دیدن در کمپوست رویا، ممکن است نشان می دهد که ایده های منسوخ شده و یا تجربه های گذشته را می توان کانال و تبدیل به چیزی مفید و یا چیزی که شما می توانید یاد بگیرند.