خواننده

به رویای خواننده بودن ، نشان می دهد تمایل به انجام می شود و برای چیزهایی که من انجام داده اند شناخته شده است. رویا همچنین می تواند نشان دهد که شما می خواهید برای بیان احساسات شما برای صدای خود را. خواننده مشهوری که در یک رویا دیده شد نشان دهنده تمایل به داشتن برخی از این ویژگی ها در شخصیت خودش است.