آگهی

هنگامی که شما رویای به دنبال آگهی, این نشان دهنده شما دستیابی به دستاورد با بی ناموسی. اگر شما می بینید کسی دادن آگهی نماد شما را فراتر از کسی به دلیل جنبه های مالی.