زنا

اگر خواب می بینید که مرتکب زنا می کنید یا کسی را فریب می دهید، این نشانه ای است که با خودتان صادق نیستید. شاید برخی از چیزهایی در زندگی شما وجود دارد که شما نمی توانید به خودتان اعتراف و پنهان کردن احساسات عمیق در درون شما. علاوه بر این، این می تواند نشانه ای از شما در چیزی خلاف قانون مورد استناد قرار گیرد. اگر شما شریک زندگی خود و یا دوست خود را تقلب در شما را ببینید, این نشانه ای است که شما از غفلت توسط کسانی که شما را دوست دارم می ترسند. شما باید در نظر بگیرید ، به عنوان ممکن است چیزی گم شده در رابطه شما داشتن وجود دارد ، به همین دلیل شما این ترس. کاری که باید بکنی اینه که خودت رو تحقیر نکن اگر شما رویای تقلب در شریک زندگی خود را با دوست خود، این نشانه ای است که تغییرات است که باید در رابطه خود را با شریک زندگی خود را ساخته شده وجود دارد، به عنوان شما احساس می کنید کم ارزش است. شما می توانید چیزی در مورد شریک زندگی خود را که شما نمی خواهم آشکار.