حریف

رویای در مورد حریف نماد مردم و یا موقعیت است که خصومت آمیز به خواسته ها و یا اهداف خود را. رویای روبرو شدن با حریف می تواند نشان دهنده یک درگیری و یا ترس است که شما در زندگی واقعی مواجه هستند.