حریف

اگر شما رویای که شما با حریف مواجه نماد است که آن را به شما و دیگران از هر گونه آسیب محافظت می کند. هنگامی که شما رویای غلبه بر حریف به این معنی است که شما هر گونه مشکلات شما با مقابله اجتناب کنید. نگران نباش، چطور خودت حلش ميکني.