حریف

خواب است که شما یک حریف به معنی یک جنبه از خودتان است که در تضاد با.