خصومت

رویای در مورد خصومت نماد موانع و یا چالش هایی است که شما در زندگی بیداری خود را با آن مواجه هستند. شما ممکن است مشکل رسیدن به یک هدف داشته باشد. چیزی همیشه یک مانع در راه خود را.