خصومت

هنگامی که شما رویای خصومت شما با یکی از آن به این معنی است که شما سقوط خواهد کرد و آینده خود را دشوار و بد شانس خواهد بود. اگر شما می بینید که دیگران در خصومت نماد کسی که به دنبال کمک است. شايد اون شخص مشکلات مالي داشته باشه يا شايد يه جور بيماري داشته باشه از دست اين شخص فرار نکن، همون طور که به کمکت احتياج داره.