وکیل

رویای وکیل نشان دهنده نیاز به کمک است. شاید شما قادر به مقابله تنها توسط خودتان, بنابراین شما به دنبال کمک.