وکیل

رویای مدافع بودن یک علت نماد تمایل به تشویق تغییر است. همچنین می تواند نمایندگی وفاداری خود را به افراد خاص است. شما می توانید بسیار به چیزی اختصاص داده شده و یا به شدت پشتیبانی از ایده های خاص. شما ممکن است با قاطعیت اعتقادات و یا نظرات برگزار شده است.