وکیل

رویای در مورد یک وکیل نماد جنبه ای از خود، که تضمین انطباق است. شما یا کسی که مطمئن شوید که یک وضعیت عادلانه است با پیروی از قوانین ، و یا کسی در حال انجام آنچه که آنها باید انجام دهد. مطمئن شوید که همه چیز در نظم و یا مناسب است. تنظیم همه چیز درست است. همچنین می تواند نمایندگی از مداخله از نوعی. حل منازعه