وکیل

اگر شما رویای مدافع بودن، آن را به شما به عنوان یک فرد اختصاص داده شده، وفادار، واقعی و خاص است که شما برای دوستان، خانواده و یا به نفع خود را نشان می دهد. این رویا نماد چگونه استریک و قدرتمند است.