وکیل

رویاپردازی و دیدن که شما یک وکیل، نشان می دهد که کمک در دسترس است به شما اگر شما بپرسید. شما نیاز به کنار گذاشتن غرور خود را و نگاه به دیگران برای کمک های خود را.