هوازی

خواب است که شما در حال انجام ایروبیک نماد نیاز در زندگی خود را به نگه داشتن با دیگران. مثال: مردی رویای انجام ایروبیک را داشت. در زندگی واقعی، او را از طریق یک روند دشوار از استخدام و مصاحبه برای یک کار.