فرودگاه

رویای در مورد فرودگاه نماد آغاز یا پایان برنامه ها و یا ایده ها. انتظار برای ترک هواپیما منعکس کننده یک ایده جدید و یا طرح است که آماده به برخاست. شما در حال نزدیک شدن به یک نقطه شروع جدید در زندگی خود را. شما ممکن است آماده شدن برای تجربه یک رابطه جدید, حرفه ای جدید و یا ماجراجویی جدید. انتظار برای یک هواپیما به فرود منعکس کننده یک طرح فعلی و یا این ایده است که آن را در حال پایان است. شما ممکن است در انتظار برای یک رابطه، حرفه ای و یا ماجراجویی به پایان برسد.