خانه سگ

رویای یک خانه سگ نماد آگاهی از خودتان دفاع از خودتان نیست. عدم حفاظت عاطفی. آیا به اندازه کافی در مورد مشکل خود را انجام دهید زمانی که شما می دانید چه باید بکنید برای دفاع از خودتان. متناوبا, خانه سگ می تواند نشانه ای است که احساس مجازات برای اعمال خود را. ممکنه تو دردسر افتاده باشي