آجیل بادام زمینی

رویای آجیل بادام زمینی نماد احساسات در مورد یک هدف یا وضعیت، بسیار آسان به داشته باشد. منفی, آجیل بادام زمینی ممکن است یک باور ساده نشان می دهد که یک چالش یا مشکل به راحتی حل خواهد شد. فکر می کنم که اگر شما نگه داشتن انجام کاری است که واقعا آسان برای حل یک مشکل دشوار است. تحت چیزی خطرناک در حالی که احساس می کنم که آن را جدی نیست. رویای در مورد بادامک مسموم می تواند احساسات در مورد انتخاب است که در نظر گرفته شده بود بسیار آسان به شما تماس بگیرید منعکس. احساس که چیزی است که قرار بود بسیار آسان در حال حاضر کاملا ناسازگار با اهداف خود را.