فرودگاه

اگر شما رویای فرودگاه بیش از حد شلوغ نشان دهنده قصد خود را به رایگان. این رویا نشان می دهد که چگونه انتظارات بالا شما با داشتن کار و زندگی شخصی خود را. این رویا نشانه ای از آغاز جدید، اهداف جدید و وظایف جدید است. مطمئن شوید که افکار جدید شما داشتن و شروع به تحقق بخشیدن به آنها. این رویا همچنین می تواند به معنای روابط جدید، اشتغال جدید و یا رویدادهای جدید در زندگی شما باشد. نگران نباشید، این تغییرات چقدر لذت بخش خواهد بود. اگر شما فرودگاه را در دسر آن را نشان می دهد که آن را برنامه خود را تغییر دهید نه در راه مثبت. به هر حال، این فقط برای یک دوره موقت از زمان است.