آئروسل

رویای اسپری می تواند نماد توانایی مناسب برای تغییر چیزی است.