آئروسل

خواب در مورد استفاده از آئروسل در برخی از وسایل از وضعیت ممکن است برخی از مشکلات در زندگی شخصی خود و یا سرخوردگی در کار شما وجود دارد. اگر در رویا شما می بینید که دیگران با استفاده از آئروسل در وضعیت مربوطه، پس از آن چنین رویایی به این معنی است که کسی از دوستان و یا همکاران خود را مشکلات بسیاری داشته باشد و کمک شما نیاز دارد. تعجب نکنید اگر این فرد از شما کمک خواهد خواست.