شوالیه

رویاپردازی و دیدن یک شوالیه به عنوان رویا با نماد مهم برای رویاپرداز توضیح داده شده است. این رویا به معنای حفاظت و امنیت است. شوالیه را می توان به عنوان یک نجات دهنده و یا کسی که او را جارو کردن از پای خود را دیده می شود، به عنوان ~شوالیه راه رفتن~.