ترخیص

رویای حل و فصل نماد دستاورد خود را از برخی از منطقه از زندگی خود را به طور ناگهانی تبدیل شدن به آسان تر و یا کم ارزش. تجارب و یا امکاناتی که دور از دسترس بودند در حال حاضر آسان تر است. یک فرد یا فرصت می تواند ثابت شود که ناامید است. متناوبا, حل و فصل ممکن است نشان دهنده مشتاق خود را به ~پاک کردن~ و یا خلاص شدن از شر برخی از منطقه از زندگی خود را. همچنین می تواند نمایندگی از ناامیدی خود را و یا که شما خودتان را devaluing.