محبت

رویای نشان دادن محبت خود را به کسی نماد رضایت و شادی با یک وضعیت فعلی است. همچنین می تواند نمایندگی شادی با یک رابطه و یا به عنوان محتوا است که تحسین کسی که شما سقوط.