تیز کننده چاقو

رویای در مورد تیز کننده نماد حس مشتاق تر از تمایل به درگیری و یا جدایی است. آماده سازی و یا بهبود توانایی خود را برای مواجه شدن با درگیری. بهبود توانایی خود را به ~برش چیزی~ از زندگی خود را. تیز کننده چاقو نیز می تواند نمایندگی از آمادگی خود را به ظالمانه تر و یا بیشتر قابل تحمل با حریف.