تیز کننده

اگر شما آسیاب چاقو را در یک رویا می بینید، رویا بنابراین نشان دهنده عدم آزادی و آزادی است.