ابتلا

برای رویا که شما یک بیماری نماد یک مشکل و یا مشکل است که شما ممکن است متوجه غیر قابل تحمل است. شما ممکن است یک مشکل است که بسیار دشوار است برای خلاص شدن از شر.