حصار

رویای در مورد حصار نماد موانع و یا موانع شما دوست ندارم در زندگی خود را متوجه. چیزی که در راه شما است. متناوبا, شما ممکن است احساس عاطفی و یا وضعیت محدود. شما نمی توانید خود را در یک رابطه و یا پیشرفت به هیچ وجه بیان. حصار همچنین می تواند تمایل خود را برای حفظ حریم خصوصی و یا خاموش کردن دیگران را منعکس کند. عمدا یک مانع بین شما و دیگران قرار داده است.