ابتلا

دیدن داشتن یک بیماری نشان دهنده یک آینده بد است. این می تواند نشانه ای از بد شانسی و بد شانسی باشد. اگر شما رویای دیگران مبتلا به این معنی است که شما موفق خواهد بود با هیچ شانس شکست خورده است. متاسفانه این رویا نشانه بد است، بنابراین محتاط و مراقب باشید.