غرق شدن

رویای غرق شدن نماد احساس کاملا تحت سلطه احساسات، و یا عدم قطعیت است. شما ممکن است, ترس, ناامن, گناه و یا دیگر احساسات منفی است که غالب و طاقت فرسا. یک چیز برای شما بیش از حد است. متناوبا, شما همچنین ممکن است عمیقا در چیزی است که فراتر از کنترل خود را درگیر. رویای در مورد زنده ماندن غرق نماد موقعیت های عاطفی دشوار شما غلبه کرده اند، و یا در حال یادگیری برای مقابله با.