غرق شدن

اگر شما در خواب و در رویا شما را دیدم که شما در حال غرق شدن، به این معنی است که شما توسط احساسات و یا مسائل سرکوب شده است که دوباره به شما خالی از سکنه غرق شده است. شما می توانید این روند نیز به سرعت در تلاش برای کشف افکار ناخودآگاه خود را و در نتیجه باید با احتیاط و آهسته تر ادامه. اگر شما غرق مرگ، سپس آن را به تولد دوباره عاطفی اشاره دارد. اگر شما زنده ماندن غرق و سپس یک رابطه و یا وضعیت هشیار در نهایت آشفتگی زنده خواهد ماند. رویا و یا دیدن در رویا که کسی غرق، ممکن است نشان می دهد که آنها در حال تبدیل شدن به بسیار عمیق در چیزی است که فراتر از کنترل خود را درگیر. متناوبا, آن را نشان دهنده احساس از دست دادن در هویت خود را. اگر شما خواب و خواب بود که در رویا شما کسی را از غرق شدن نجات, آن را نشان می دهد که شما با موفقیت به رسمیت شناخته شده احساسات خاص و ویژگی های است که توسط قربانی غرق نماد.